آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان

• در سال 1964 ایجاد شد

• در نظر گرفته شده برای ترکیب ویژگی های fortran با Cob آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان ol، به علاوه امکانات اضافی برای برنامه نویسی سیستم.

• همچنین از ALOL 60 آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان وام می گیرد.

• نام اصلی NPL (زبان برنامه نویسی جدید).

• کلاس های ذخیره سازی (اتوماتیک، استاتیک، کنترل شده و مبتنی بر)، پردازش استثنا (به ش آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان رط) را معرفی می کند.

• زمانی که ساختار شرطی و چندین تغییر حلقه DO را انتخاب کنید، از Select استفاده می کند.

• از انواع داده آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان های متعددی استفاده می کند.

پاسکال- (به نام بلز پاسکال، متعصب مذهبی و ریاضیدان فرانسوی)
• در سال 1970 ایجاد شد.

• قرار بود برای آموزش زبان آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان جایگزین بیسیک شود.

• به سرعت به عنوان یک زبان هدف عمومی توسعه یافت.

• برنامه هایی بود که به یک آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان p میانی مستقل از پلتفرم کامپایل شده بودند.

• کامپایلر برای پاسکال به زبان آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان پاسکال نوشته شده است.

زبان C:
https://teacher45.blogix.ir/post/11/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://childcoding.loxblog.com/post/188
http://proooogrammming.aramblog.ir/post/150
https://iranprogramming.blogiran.net/Post/182/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://elmira.yektablog.net/Post/171/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://bigprogramming.bigsite.ir/post-181652.html
http://worldcode.arzublog.com/post/107527
http://pythonteen.limoblog.ir/post-23.html
http://java.blogside.ir/post/23/
https://php.centerblog.ir/Post/26/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://javascript.sadrablog.com/Post/22/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://schoolcoding.viablog.ir/post-71171.html
https://html.nasrblog.ir/post-81304.html
http://javacoding.toonblog.ir/post/15
https://guyscoding.novinblog.net/Post/26/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://teacher45.blogix.ir/post/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://childcoding.loxblog.com/post/189
http://proooogrammming.aramblog.ir/post/149
https://iranprogramming.blogiran.net/Post/183/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://elmira.yektablog.net/Post/170/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://bigprogramming.bigsite.ir/post-181653.html
http://worldcode.arzublog.com/post/107526
https://iranianprogrammingkids.farsiblog.com/1401/02/19/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%864/
http://java.blogside.ir/post/21/
https://javascript.sadrablog.com/Post/23/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://php.centerblog.ir/Post/25/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://html.nasrblog.ir/post-81302.html
https://schoolcoding.viablog.ir/post-71169.html
https://guyscoding.novinblog.net/Post/25/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://schoolcoding.viablog.ir/post-71170.html
https://guyscoding.novinblog.net/Post/24/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://html.nasrblog.ir/post-81303.html
https://javascript.sadrablog.com/Post/24/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://php.centerblog.ir/Post/24/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://java.blogside.ir/post/22/
http://pythonteen.limoblog.ir/post-25.html
https://iranianprogrammingkids.farsiblog.com/1401/02/19/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%865/
https://programmingadult.niloblog.com/p/60/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://kidsprogramming.blog.ir/1401/02/19/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%866
http://computerkids.4kia.ir/info2/407964/a/
https://py19.takblog.net/Post/156/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://teenprogramming.tebyan.net/post.aspx?PostID=1877240
https://kave123.vistablog.ir/Post/37/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://misamfateh.monoblog.ir/post-220.html
https://programmingadult.niloblog.com/p/61/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://kidsprogramming.blog.ir/1401/02/19/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%865
http://computerkids.4kia.ir/info2/407965/a/
https://py19.takblog.net/Post/157/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://teenprogramming.tebyan.net/post.aspx?PostID=1877239
https://kave123.vistablog.ir/Post/38/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://misamfateh.monoblog.ir/post-221.html
http://minaakbari.tinablog.ir/post/132
https://dayprogramming.deyblog.ir/post/117
http://sfa.bestblog.ir/post/186
https://medium.com/@ghane_1_1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-d571a7242a86
https://programming-for-children.blogspot.com/2022/05/blog-post_9.html
http://mrcode.alvandblog.ir/Post/43/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.evernote.com/shard/s705/sh/0b4e4539-d52f-b71c-66f6-60abd0531be8/01b90a7ad4465a092e497a9c9f0598e1
http://childrenprogramming.samenblog.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%863.html
http://minaakbari.tinablog.ir/post/133
https://dayprogramming.deyblog.ir/post/116
http://sfa.bestblog.ir/post/187
http://mrcode.alvandblog.ir/Post/44/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.evernote.com/shard/s705/sh/0b23d55d-1f18-76dd-98b8-d7b25cd49794/1366445e830efca7b541f7bae1a5cdfd
http://childrenprogramming.samenblog.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%862.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6929474700674813952?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3AugcPost%3A6929474700674813952%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29
https://programming-for-children.blogspot.com/2022/05/blog-post_20.html
https://sco.lt/8SwLlQ
https://www.bloglovin.com/@misshoda/10899765
https://mohammad8944654.royablog.ir/post/166/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://programming4children.blogsky.com/1401/02/24/post-116/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86
http://programmingsite.avablog.ir/post/91/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://iranianprogrammingkids.farsiblog.com/1401/02/24/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%868/
http://worldcode.arzublog.com/post/107602
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6929475492811067392?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3AugcPost%3A6929475492811067392%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29
https://medium.com/@ghane_1_1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-161077e6a00
https://sco.lt/6ANJgW
https://www.bloglovin.com/@misshoda/10899777
http://programmer.blogtez.com/post59.php
https://mohammad8944654.royablog.ir/post/167/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%861
https://programming4children.blogsky.com/1401/02/24/post-117/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86
http://programmingsite.avablog.ir/post/92/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://elmira.yektablog.net/Post/174/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://bigprogramming.bigsite.ir/post-181738.html
http://childcoding.loxblog.com/post/192
https://teacher45.blogix.ir/post/14/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://programmingadult.niloblog.com/p/65/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://kidsprogramming.blog.ir/1401/02/24/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%868
http://computerkids.4kia.ir/info2/408097/a/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *