آموزش برنامه نویسی کودکان

2009 برو گوگل قابل خواندن، همزمان، با کارایی بالا
Rust Mozilla 2010 با حافظه ایمن، آموزش برنامه نویسی کودکان همزمان، با کارایی بالا
چند مشاهدات جالب:

همه آن زبان ها هنوز در حال استفاده هستند
بر اس آموزش برنامه نویسی کودکان اس گزارش کنگره ایالات متحده، به ویژه، COBOL در واقع 60 سال قدمت دارد و هنوز توسط سازمان های دولتی استفاده می شود.
من همچنین می دانم که Fortran هنوز در موسسات، به ویژه تحقیقات، و به ویژه آموزش برنامه نویسی کودکان محیط زیست کانادا استفاده می شود.
تعداد قابل توجهی از زبان های برنامه نویسی از تحقیقات (Lisp، Prolog، Haskell، Python، Ruby) به دست آمده اند، اما این زبان اساساً د آموزش برنامه نویسی کودکان ر دو دهه گذشته ناپدید شده است.
این فهرست به سمت زبان هایی است که در دوران بزرگسالی یاد گرفتم
با این حال نمی‌توانم فکر نکنم برخی سال‌ها به‌وی آموزش برنامه نویسی کودکان ژه بارور بوده‌اند (مانند 1995) و به نظر می‌رسد که همه چیز در حال کند شدن است - بالاخره همه زبان‌های قبل از زبان‌های جدید هنوز به عنوان کدهای قدی آموزش برنامه نویسی کودکان می وجود دارند که باید بازنویسی شوند.
https://teacher45.blogix.ir/post/9/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://programmingadult.niloblog.com/p/57/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://programmer.blogtez.com/post56.php
http://bigprogramming.bigsite.ir/post-181641.html
https://www.evernote.com/shard/s705/sh/b9db8b37-f1fa-889c-b542-a853c9bb4ef4/a4517da5138421e6ab176026d5b19b81
https://teenprogramming.tebyan.net/post.aspx?PostID=1875264
https://iranprogramming.blogiran.net/Post/179/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://proooogrammming.aramblog.ir/post/142
https://teacher45.blogix.ir/post/8/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://medium.com/@ghane_1_1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-fe683991f693
https://programmingadult.niloblog.com/p/56/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://worldcode.arzublog.com/post/107386
https://kidsprogramming.blog.ir/1401/02/11/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://iranianprogrammingkids.farsiblog.com/1401/02/11/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/
http://worldcode.arzublog.com/post/107385
http://bigprogramming.bigsite.ir/post-181640.html
https://elmira.yektablog.net/Post/166/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://iranprogramming.blogiran.net/Post/178/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://computerkids.4kia.ir/info2/407602/a/
https://www.bloglovin.com/@misshoda/10877471
https://programming-for-children.blogspot.com/2022/05/blog-post.html
https://py19.takblog.net/Post/152/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://minaakbari.tinablog.ir/post/127
https://elmira.yektablog.net/Post/167/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.evernote.com/shard/s705/sh/1ef8b40a-09d1-bd54-11b4-e8f5ae4c4d91/f4e23a40a3966f5183254625de8803d0
https://dayprogramming.deyblog.ir/post/114
https://teenprogramming.tebyan.net/post.aspx?PostID=1875265
http://sfa.bestblog.ir/post/181
http://childcoding.loxblog.com/post/187
https://www.bloglovin.com/@misshoda/10877463
https://youtu.be/bgyeQJZTwMY
http://mrcode.alvandblog.ir/Post/41/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://sco.lt/7ekOLQ
https://dayprogramming.deyblog.ir/post/115
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6926556740297621504?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3AugcPost%3A6926556740297621504%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29
http://minaakbari.tinablog.ir/post/126
http://sfa.bestblog.ir/post/180
http://mrcode.alvandblog.ir/Post/42/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://computerkids.4kia.ir/info2/407605/a/
http://coding4coding.parsiblog.com/Posts/115/%c8%d1%e4%c7%e3%e5+%e4%e6%ed%d3%ed+%98%e6%cf%98%c7%e4/
https://py19.takblog.net/Post/153/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6926556134275223552?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3AugcPost%3A6926556134275223552%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29
http://misamfateh.monoblog.ir/post-214.html
http://proooogrammming.aramblog.ir/post/143
http://misamfateh.monoblog.ir/post-215.html
http://programmer.blogtez.com/post55.php
https://iranianprogrammingkids.farsiblog.com/1401/02/11/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%861/
http://childcoding.loxblog.com/post/186

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *